Klagekontoret For Eierskifteforsikring

Klagekontoret For Eierskifteforsikring er et uavhengig og nøytralt klageorgan. Klagekontroet avgir uttalelser vedrørende forståelsen av lovgivning i forbindelse med konkrete eierskiftesaker og vilkårene til eierskifteforsikringsproduktet


*Frem til 15 juni 2017 har Klagekontoret for Eierskifteforsikrings avgjørelser kunne kreves overprøvd ved nemndsbehandling i Klagenemnda for Eierskifteforsikring (KFE). Fra og med 15. juni 2017 er nemnda avviklet og overprøving av sekretariatets avgjørelser må dermed skje enten ved alminnelig klage til Finansklagenemnda eller domstolen.


Finn nemdsutalelser

KKFE – Klagekontoret For Eierskifteforsikring

Klagekontoret For Eierskifteforsikring (KKFE) sin oppgave er å vurdere kravets legitimitet i forhold til lovforståelse og vilkår.

KKFE ble opprettet i juni 2007 etter at Protector Forsikring ASA sa opp sin avtale med Forsikringsklagekontoret (FKK) knyttet til eierskifteforsikring. Bakgrunnen for oppsigelsen var uakseptabel lang saksbehandlingstid. KKFE er representert av Pretor Advokat AS ved advokat Rasmus Brodtkorb.

Frem til 15 juni 2017 har Klagekontoret for Eierskifteforsikrings avgjørelser kunne kreves overprøvd ved nemndsbehandling i Klagenemnda for Eierskifteforsikring (KFE). Fra og med 15. juni 2017 er nemnda avviklet og overprøving av sekretariatets avgjørelser må dermed skje enten ved alminnelig klage til Finansklagenemnda eller domstolen.


 KKFE er gratis for den som klager. Klagegebyret blir dekket av Protector Forsikring ASA. Selskapet har ingen påvirkning på kontorets vurderinger.

I saker hvor man er uenig om hva som rent faktisk har skjedd, eller saker som gjelder rene verdivurderinger, kan det være vanskelig for KKFE å bistå. I disse tilfellene vil saken kunne bli avvist fra behandling.


Det er en forutsetning for KKFEs bistand at det er fremmet et konkret krav mot Protector Forsikring ASA, og at selskapet har gitt et skriftlig svar. KKFE gir ikke generell rådgivning og bistår heller ikke ved fremme av rettslig krav mot et selskap.

KKFEavgjørelser er ikke bindende, kun veiledende for partene. Hvis avgjørelsen er at selskapets standpunkt er korrekt, vil klager motta en begrunnet tilbakemelding om dette. Selskapet mottar kopi av kontorets begrunnelse. Hvis avgjørelsen er at selskapets avgjørelse ikke er korrekt vil klager motta en skriftlig tilbakemelding fra KKFE og deretter et skriftlig forslag til løsning fra selskapet.

Dersom anmodningen ikke løser tvisten mellom klager og selskap, kan klager fremme klage på alminnelig vis for Finansklagenemnda eller domstolen.

Tidligere Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE)*

Klagenemnda For Eierskifteforsikring er et uavhengig og nøytralt klageorgan. KFE avgir avgjørelser vedrørende forståelsen av lovgivning i forbindelse med konkrete eierskiftesaker og vilkårene til eierskifteforsikringsproduktet.

Nemnda skal bestå av minst to jurister med god kunnskap på rettsområdet, minst en representant fra eiendomsmeglerbransjen og minst en representant fra forbrukerorganisasjoner. KFE er oppnevnt på grunnlag av initiativ fra Protector Forsikring ASA og består av:

  • Harald Benestad Anderssen – Postdoktor PhD, Handelshøyskolen BI
  • Margrethe Buskerud Christoffersen - Førsteamanuensis dr. juris., Institutt for privatrett, UiO
  • Johannes Vold – Tidligere adm direktør i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS

Nemndas uttalelser er rådgivende, og følges som regel av selskapene. Dersom uttalelsen ikke blir fulgt skal nemnda (v/KKFE) varsles innen 45 dager etter at uttalelsen er sendt partene. Mottas ikke slik varsel innen fristen, er selskapet bundet av uttalelsen. Nemndsuttalelsene kan overprøves av domstolene, men KKFE kan ikke bistå i en rettssak. Uttalelsene er offentlige og publiseres via KFEs hjemmeside. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet. Uttalelsene legges som hovedregel til grunn for selskapenes videre praksis i tilsvarende saker. Bransjenorm Protector Forsikring ASA forplikter seg til å dekke klagerens saksomkostninger i første rettsinstans dersom selskapet bestemmer seg for å ikke følge avgjørelser i Klagenemnda for Eierskifteforsikring. For saker/spørsmål av prinsipiell karakter forplikter selskapet seg til å dekke klagers saksomkostninger også for høyere rettsinstanser dersom det er selskapet som har anket saken inn for disse. I den reviderte bransjenormen heter det videre: ”For saker/spørsmål av prinsipiell karakter forplikter selskapet seg i tillegg til å dekke klagers saksomkostninger for høyere rettsinstanser dersom det er selskapet som har anket saken inn for disse”.

*Klagenemnda for Eierskifteforsikring er avviklet. Klager innkommet klagekontoret for Eierskifteforsikring frem til 15. juni 2017 vil imidlertid kunne kreves overprøvd av KFE som beskrevet over.

Nemndsuttalelser

Mandat for Klagekontoret for Eierskifteforsikring

§ 1. Klagekontoret for Eierskifteforsikring (KKFE) er et uavhengig organ, opprettet av Protector Forsikring ASA.

§ 2. Klagekontoret består av et sekretariat som blir oppnevnt av Protector Forsikring ASA, og valgt for en periode på 1 år av gangen.

§ 3. Klagekontoret avgjør klager fra kjøpere og selgere av fast eiendom hvor det er tegnet eierskifteforsikring hos Protector Forsikring ASA.

§ 4. Klagen skal utformes skriftlig og sendes til Sekretariatet. Deretter underretter Sekretariatet selskapet om klagen, og gir selskapet frist til å uttale seg om klagen. Sekretariatet foretar en klagebehandling og gir klager og selskapet en skriftlig redegjørelse med sin vurdering av saken. Dersom klager eller selskapet ikke finner grunnlag til å følge sekretariatets anbefaling, kan klager fremme ny klage til Finansklagenemnda eller anlegge søksmål for de alminnelige domstoler.

§ 5. Sekretariatet kan avvise realitetsbehandling av klager som:

A. naturlig hører inn under annet organ, f.eks. Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Kredittilsynet, Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester eller Reklamasjonsnemnda for takstmenn.

B. vanskelig lar seg behandle uten spesiell sakkyndig kompetanse, åstedsbefaring, gransking eller annen bevisvurdering.

C. på grunn av sitt omfang, kompliserte saksforhold, økonomiske betydning eller karakter for øvrig ikke egner seg for skriftlig klagesaksbehandling.

D. krever et nærmere samarbeid/saksbehandling med klageren og/eller selskapet.

E. er under behandling i internt selskapsorgan inntil avgjørelse fra dette organ foreligger.
Ved vurdering av avvisningsspørsmålet skal alle forhold - også omkostninger ved alternativ håndtering av klagen - tas i betraktning. Når en sak avvises etter ovenstående, skal sekretariatet samtidig gi råd om hvor klageren bør henvende seg. § 6. Klagebehandlingen er skriftlig og skal skje på bakgrunn av sakens dokumenter som blir oversendt fra partene.
Sekretariatet kan innhente nye uttalelser eller dokumentasjon fra partene dersom det vurderes nødvendig for saken.
Sekretariatet står fritt i sin juridiske vurdering av saken og kan ikke instrueres av noen av partene.

Sekretariatet skal ikke behandle saker som helt eller delvis er brakt inn eller bringes inn for rettsapparatet eller som er avgjort der. § 7. Sekretariatets uttalelser er rådgivende, og følges som regel av selskapet. Sekretariatet skal varsles innen 30 dager etter at uttalelsen er sendt partene, dersom uttalelsen blir fraveket ved oppgjøret. Mottas ikke slik varsel innen fristen, er partene bundet av uttalelsen. Sekretariatets uttalelser kan offentliggjøres. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

§ 8. For klager er klagebehandlingen kostnadsfri. Selskapet dekker et gebyr for behandling av saker for Sekretariatet.

§ 9. Klagekontoret kan fastsette nærmere retningslinjer for sin saksbehandling og skal en gang pr. år utarbeide en årsrapport for sin virksomhet.

§ 10. Sekretariatets medlemmer har taushetsplikt med hensyn til forhold de blir gjort kjent med under behandling av sakene.

Kontakt

KKFE behandler kun skriftlige henvendelser.
Ny klage sendes til:

KKFE
Postboks 1734 Sentrum
7416 Trondheim
Mail: kkfe@pretor.no


Henvendelsen må inneholde:

  • Kort orientering om hva klagen gjelder
  • Kopi av avslagsbrev fra selskapet
  • Selskapets skadenummer
  • Kontaktinformasjon om deg som klager – Navn, adresse, tlf og e-post adresse