Klagekontoret For Eierskifteforsikring

Klagekontoret For Eierskifteforsikring er et uavhengig og nøytralt klageorgan. Klagekontroet avgir uttalelser vedrørende forståelsen av lovgivning i forbindelse med konkrete eierskiftesaker og vilkårene til eierskifteforsikringsproduktet


*Frem til 15 juni 2017 har Klagekontoret for Eierskifteforsikrings avgjørelser kunne kreves overprøvd ved nemndsbehandling i Klagenemnda for Eierskifteforsikring (KFE). Fra og med 15. juni 2017 er nemnda avviklet og overprøving av sekretariatets avgjørelser må dermed skje enten ved alminnelig klage til Finansklagenemnda eller domstolen.


Finn nemdsutalelser

KKFE – Klagekontoret For Eierskifteforsikring

Klagekontoret For Eierskifteforsikring (KKFE) sin oppgave er å vurdere kravets legitimitet i forhold til lovforståelse og vilkår.

KKFE ble opprettet i juni 2007 etter at Protector Forsikring ASA sa opp sin avtale med Forsikringsklagekontoret (FKK) knyttet til eierskifteforsikring. Bakgrunnen for oppsigelsen var uakseptabel lang saksbehandlingstid. KKFE er representert av Pretor Advokat AS ved advokat Rasmus Brodtkorb.

Frem til 15 juni 2017 har Klagekontoret for Eierskifteforsikrings avgjørelser kunne kreves overprøvd ved nemndsbehandling i Klagenemnda for Eierskifteforsikring (KFE). Fra og med 15. juni 2017 er nemnda avviklet og overprøving av sekretariatets avgjørelser må dermed skje enten ved alminnelig klage til Finansklagenemnda eller domstolen.


 KKFE er gratis for den som klager. Klagegebyret blir dekket av Protector Forsikring ASA. Selskapet har ingen påvirkning på kontorets vurderinger.

I saker hvor man er uenig om hva som rent faktisk har skjedd, eller saker som gjelder rene verdivurderinger, kan det være vanskelig for KKFE å bistå. I disse tilfellene vil saken kunne bli avvist fra behandling.


Det er en forutsetning for KKFEs bistand at det er fremmet et konkret krav mot Protector Forsikring ASA, og at selskapet har gitt et skriftlig svar. KKFE gir ikke generell rådgivning og bistår heller ikke ved fremme av rettslig krav mot et selskap.

KKFEavgjørelser er ikke bindende, kun veiledende for partene. Hvis avgjørelsen er at selskapets standpunkt er korrekt, vil klager motta en begrunnet tilbakemelding om dette. Selskapet mottar kopi av kontorets begrunnelse. Hvis avgjørelsen er at selskapets avgjørelse ikke er korrekt vil klager motta en skriftlig tilbakemelding fra KKFE og deretter et skriftlig forslag til løsning fra selskapet.

Dersom anmodningen ikke løser tvisten mellom klager og selskap, kan klager fremme klage på alminnelig vis for Finansklagenemnda eller domstolen.

Tidligere Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE)*

Klagenemnda For Eierskifteforsikring er et uavhengig og nøytralt klageorgan. KFE avgir avgjørelser vedrørende forståelsen av lovgivning i forbindelse med konkrete eierskiftesaker og vilkårene til eierskifteforsikringsproduktet.

Nemnda skal bestå av minst to jurister med god kunnskap på rettsområdet, minst en representant fra eiendomsmeglerbransjen og minst en representant fra forbrukerorganisasjoner. KFE er oppnevnt på grunnlag av initiativ fra Protector Forsikring ASA og består av:

  • Harald Benestad Anderssen – Postdoktor PhD, Handelshøyskolen BI
  • Margrethe Buskerud Christoffersen - Førsteamanuensis dr. juris., Institutt for privatrett, UiO
  • Johannes Vold – Tidligere adm direktør i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS

Nemndas uttalelser er rådgivende, og følges som regel av selskapene. Dersom uttalelsen ikke blir fulgt skal nemnda (v/KKFE) varsles innen 45 dager etter at uttalelsen er sendt partene. Mottas ikke slik varsel innen fristen, er selskapet bundet av uttalelsen. Nemndsuttalelsene kan overprøves av domstolene, men KKFE kan ikke bistå i en rettssak. Uttalelsene er offentlige og publiseres via KFEs hjemmeside. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet. Uttalelsene legges som hovedregel til grunn for selskapenes videre praksis i tilsvarende saker. Bransjenorm Protector Forsikring ASA forplikter seg til å dekke klagerens saksomkostninger i første rettsinstans dersom selskapet bestemmer seg for å ikke følge avgjørelser i Klagenemnda for Eierskifteforsikring. For saker/spørsmål av prinsipiell karakter forplikter selskapet seg til å dekke klagers saksomkostninger også for høyere rettsinstanser dersom det er selskapet som har anket saken inn for disse. I den reviderte bransjenormen heter det videre: ”For saker/spørsmål av prinsipiell karakter forplikter selskapet seg i tillegg til å dekke klagers saksomkostninger for høyere rettsinstanser dersom det er selskapet som har anket saken inn for disse”.

*Klagenemnda for Eierskifteforsikring er avviklet. Klager innkommet klagekontoret for Eierskifteforsikring frem til 15. juni 2017 vil imidlertid kunne kreves overprøvd av KFE som beskrevet over.

Nemndsuttalelser

12.06.2017

Uttalelse KFE-548

Mangler på bakgrunn av fuktskader. Avhendingsloven §§ 3-7, 3-8, 3-9
Last ned uttalelsen

12.06.2017

Uttalelse KFE-549

Mangler på bakgrunn av fuktskader. Avhendingsloven §§ 3-7, 3-8, 3-9
Last ned uttalelsen

12.06.2017

Uttalelse KFE-550

Mangler ved takkonstruksjon. Avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9 annet punktum
Last ned uttalelsen

12.06.2017

Uttalelse KFE-551

Mangler ved takkonstruksjon. Avhendingsloven §§ 3-8, 3-9
Last ned uttalelsen

12.06.2017

Uttalelse KFE-552

Mangler ved vanninnsig garasje, vanninnsig terrasse, skadedyr, utelamper/koblingsboks, råteskader vindu og terassedører, feil ved terrasse og feil ved det elektriske. Avhl §§ 3-7, 3-8, 3-9, 2pkt og §4-19
Last ned uttalelsen

16.03.2017

Uttalelse KFE- 547

Arealavvik på tomten. Avhendingsloven §§ 3-7, 3-8, 3-9, 2.pkt og 3-3
Last ned uttalelsen

13.12.2016

Uttalelse KFE- 544

Vanninntrengning i kjeller og fremtidig oppføring av hytte på naboeiendom. Avhendingsloven §§ 3-7 og 3-9 annet punktum
Last ned uttalelsen

12.12.2016

Uttalelse KFE- 543

Vannskader i tak/konstruksjon. Avhl. §§ 2-4, 3-9, 2.pkt
Last ned uttalelsen

12.12.2016

Uttalelse KFE- 542

Kraftig isdannelse på yttertak. Avhendingsloven §§ 3-7 og 3-9 annet punktum
Last ned uttalelsen

12.12.2016

Uttalelse KFE- 541

Avtale om oppgjør- bristende forutsetninger og avtaleloven § 33
Last ned uttalelsen

12.12.2016

Uttalelse KFE- 545

12.12.2016

Uttalelse KFE- 545

12.12.2016

Uttalelse KFE- 545

12.12.2016

Uttalelse KFE 546

Mangler ved det elektriske anlegget. Avhendingsloven §§ 3-7, 3-8
Last ned uttalelsen

16.09.2016

Uttalelse KFE-535

Vanninntregning gjennomg vinduer og verandadør samt fukt- og råteskader. Passivitet. Avhl. §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

16.09.2016

Uttalelse KFE-536

Feil ved elektrisk anlegg, feil ved avløpsrør, skade på toalett, defekt verandadør og manglende gulvfliser. Avhl. §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

16.09.2016

Uttalelse KFE-537

Isdannelser i takfot og takrenne på tilbygg. Avhendingsloven §§ 3-7 og 3-9, 2. pkt.
Last ned uttalelsen

16.09.2016

Uttalelse KFE-538

Manglende garasjeplass. Avhl. §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

16.09.2016

Uttalelse KFE-539

Fuktskade tak, manglende isolering/råteskade, dårlig malerarbeid/sprekkdannelser. Avhl. § 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

16.09.2016

Uttalelse KFE-540

Fukt/vanninntrengning i kjellerleilighet. Avhl §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

20.06.2016

Uttalelse KFE-527

Feil ved avløpsrør, manglende tetting av listverk rundt vindu, feil ved el.anlegg og fukt. Avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2pkt.
Last ned uttalelsen

20.06.2016

Uttalelse KFE-528

Fuktskader på parkett §3-7
Last ned uttalelsen

20.06.2016

Uttalelse KFE-529

Fuktskader på soverom/bad. Uriktig opplysning om parkett. Avhl § 3-8, 3-9, 2pkt.
Last ned uttalelsen

20.06.2016

Uttalelse KFE-530

Knirk i gulv på to soverom og i mellomgang samt luftlekkasjer. Avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2 pkt.
Last ned uttalelsen

20.06.2016

Uttalelse KFE- 531

Fuktinntrengning, fuktskader avhl §§3-7, 3-8 og 3-9, 2 pkt.
Last ned uttalelsen

20.06.2016

Uttalelse KFE-532

Dårlig avløpsrør avhl §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2 pkt.
Last ned uttalelsen

20.06.2016

Uttalelse KFE- 533

Sviktende/manglende drenering, fuktskader avhl § 3-9, 2 pkt.
Last ned uttalelsen

20.06.2016

Uttalelse KFE-534

Vannansamling på tomt. Avhendingsloven § 4-19. Avhl §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2 pkt.
Last ned uttalelsen

20.06.2016

Uttalelse KFE-526

Vann fra fuger rundt/utenfor dusjhjørne, samt løse fliser. Avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

11.04.2016

Uttalelse KFE-517

Råteskader i bærende konstruksjoner. Avhl §§ 3-7 og 3-9, 2.pkt
Last ned uttalelsen

11.04.2016

Uttalelse KFE-518

Avtale om oppgjør- bristende forutsetninger og avtaleloven § 33. Rørbrudd- avhendingsloven § 3-8.
Last ned uttalelsen

11.04.2016

Uttalelse KFE-519

Manglende sluk på vaskerom. Avhendingsloven §§ 3-8 og 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

11.04.2016

Uttalelse KFE-520

Feil ved elektriks anlegg, innebygget pipe, feil ved bad. Avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

11.04.2016

Uttalelse KFE-521

Råteskader på terrasse/ytterkledning. Avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

11.04.2016

Uttalelse KFE-522

Defekte varmekabler på baderom. Avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

11.04.2016

Uttalelse KFE-523

Feil ved elektrisk anlegg, feil ved avløpsrør, skade på toalett og defekt verandadør. Avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

11.04.2016

Uttalelse KFE-524

Lekkasje gjennom tak med påfølgende fuktskader. Avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

11.04.2016

Uttalelse KFE-525

Feil ved stuegulv. Avhendingsloven §§ 3-7, 3-8, 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

14.12.2015

Uttalelse KFE-513

Manglende brønn. Avhl. § 3-8
Last ned uttalelsen

14.12.2015

Uttalelse KFE-514

Feil ved avløpsrør. Avhl. §§ 3-7, 3-8
Last ned uttalelsen

14.12.2015

Uttalelse KFE-515

Feil ved det elektriske anlegget. Avhl. §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2 pkt.
Last ned uttalelsen

14.12.2015

Uttalelse KFE-516

Fukt og råteskader i innkledd konstruksjon. Avhl. §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2. pkt.
Last ned uttalelsen

14.12.2015

Uttalelse KFE-512

Innkledd skorstein på bad og gang. Reklamasjon. Avhendingsloven § 4-19
Last ned uttalelsen

16.10.2015

Uttalelse KFE-505

Feil ved avløpsrør og rom i kjeller som ikke kunne benyttes til varig opphold
Last ned uttalelsen

16.10.2015

Uttalelse KFE-506

Råte i reisverk
Last ned uttalelsen

16.10.2015

Uttalelse KFE-508

Dårlig vanntrykk
Last ned uttalelsen

16.10.2015

Uttalelse KFE-510

Feil ved el-anlegg og fuktskader på baderom
Last ned uttalelsen

16.10.2015

Uttalelse KFE-511

Råteskader på terrasse. Avhl.§§3-7,3-8 og 3-9,2.pkt.
Last ned uttalelsen

05.10.2015

Uttalelse KFE-507

Brudd på varmekabler
Last ned uttalelsen

05.10.2015

Uttalelse KFE-509

09.09.2015

Uttalelse KFE-502

04.03.2015

Uttalelse KFE-493

Lekkasje og råteskader i takkonstruksjon. Avhl. § 4-19.
Last ned uttalelsen

04.03.2015

Uttalelse KFE-490

Fuktskader på bad og kjøkken
Last ned uttalelsen

04.03.2015

Uttalelse KFE-488

Utett baderom og feil ved rørsystem
Last ned uttalelsen

04.03.2015

Uttalelse KFE-487

Feil ved elektrisk anlegg og fuktskader på benkeplate på kjøkken
Last ned uttalelsen

04.03.2015

Uttalelse KFE-496

Feil ved boligens drenering
Last ned uttalelsen

04.03.2015

Uttalelse KFE-497

Ustabil forstøtningsmur på eiendommen
Last ned uttalelsen

04.03.2015

Uttalelse KFE-495

Utett yttertak og råteskader i takkonstruksjonen
Last ned uttalelsen

04.03.2015

Uttalelse KFE-498

Eierskifteforsikringens dekningsområde
Last ned uttalelsen

12.12.2014

Uttalelse KFE-486

Store mengder med fluer i boligen, samt lekkasje fra vannpumpe.
Last ned uttalelsen

12.12.2014

Uttalelse KFE-485

Tilbakeholdt opplysning om en midlertidighetserklæring som påviler boligens garasje.
Last ned uttalelsen

12.12.2014

Uttalelse KFE-484

Lekkasje fra boligens yttertak grunnet feilmontert pipebeslag.
Last ned uttalelsen

12.12.2014

Uttalelse KFE-483

Utett baderom og lekkasjer i selgers eiertid.
Last ned uttalelsen

12.12.2014

Uttalelse KFE-482

Vannlekkasje gjennom grunnmur og angrep av ekte hussopp.
Last ned uttalelsen

12.12.2014

Uttalelse KFE-481

Skjevt stuegulv.
Last ned uttalelsen

12.12.2014

Uttalelse KFE-480

12.12.2014

Uttalelse KFE-479

Spørsmål om retten til forsikringsdekning har bortfalt som følge av for sent varsel til selskapet.
Last ned uttalelsen

12.12.2014

Uttalelse KFE-477

Feilkonstruerte tak i sameiet.
Last ned uttalelsen

29.09.2014

Uttalelse KFE-476

Uriktige opplysninger om boligens undertak.
Last ned uttalelsen

29.09.2014

Uttalelse KFE-475

Feil ved drenering og vanninntregning i krypkjeller.
Last ned uttalelsen

29.09.2014

Uttalelse KFE-474

Lekkasje fra takterrasse, freil ved drenering og sprekker i flis på baderom.
Last ned uttalelsen

29.09.2014

Uttalelse KFE-473

Feil fall på baderomsgulv og feilmontert skillevegg i dusjnisje.
Last ned uttalelsen

29.09.2014

Uttalelse KFE-472

Skjevheter i stuegulv, mangler ved elektrisk anlegg, manglende fugemasse ved vinduer, mangelfullt festede dører, skjevt og fuktskadet garderobeskap, defekt avtrekksvifte, feil knyttet til branncelle, uklar avslutning av ventilator, innkledd pipe, manglende rømningsvei, manglende fuging mellom tak/ vegg i garderobeskap, manglende fuktsperre mot grunn samt fuktskadet etasjeskille. Utmåling av prisavslag. Erstatning for erstatningsbolig.
Last ned uttalelsen

29.09.2014

Uttalelse KFE-471

Feil ved leilighetens elektriske installasjoner på bad, sikringsskap, kjøkken og soverom.
Last ned uttalelsen

29.09.2014

Uttalelse KFE-470

Lekkasje fra tak og vindu i karnapp.
Last ned uttalelsen

29.09.2014

Uttalelse KFE-469

Fuktskader i vegg mellom kott og baderom.
Last ned uttalelsen

29.09.2014

Uttalelse KFE-468

Deler av eiendommen er regulert til felles lekeområde.
Last ned uttalelsen

29.09.2014

Uttalelse KFE-467

Fukt- og råteskader som følge av rørlekkasje og utett baderom.
Last ned uttalelsen

27.06.2014

Uttalelse KFE-460

Skjevheter i hytte og svikt i fundamentering.
Last ned uttalelsen

27.06.2014

Uttalelse KFE-464

Tilbakeholdte opplysninger om at sameiets strømførsel er lokalisert i sikringsskap i leilighetens entrè.
Last ned uttalelsen

27.06.2014

Uttalelse KFE-466

Fuktskader på bad og uriktige opplysninger om dobbel membran.
Last ned uttalelsen

27.06.2014

Uttalelse KFE-465

Lekkasje gjennom tak.
Last ned uttalelsen

27.06.2014

Uttalelse KFE-463

Katteurin i konstruksjonen. Regresskrav fra selskapet mot eier som følge av tilbakeholdte opplysninger.
Last ned uttalelsen

27.06.2014

Uttalelse KFE-462

Manglende opplysninger om vedlikeholdsarbeid i sameiet.
Last ned uttalelsen

27.06.2014

Uttalelse KFE-461

Buet vegg mellom bad og bod, manglende musebånd og asfalt som er lagt opp på utvendig kledning.
Last ned uttalelsen

27.06.2014

Uttalelse KFE-459

Fuktinnsig, kondens og muggforekomester i kjeller.
Last ned uttalelsen

27.06.2014

Uttalelse KFE-458

Opplysningssvikt vedr. vann.
Last ned uttalelsen

27.06.2014

Uttalelse KFE-457

Sviktende drenering.
Last ned uttalelsen

25.04.2014

Uttalelse KFE-456

Feil ved bad.
Last ned uttalelsen

25.04.2014

Uttalelse KFE-455

Knirk i gulv på to soverom og i mellomgang.
Last ned uttalelsen

25.04.2014

Uttalelse KFE-454

Utett baderom med følgeskader og defekt stoppekran.
Last ned uttalelsen

25.04.2014

Uttalelse KFE-453

Vannlekkasje gjennom grunnmur og angrep av eke hussopp.
Last ned uttalelsen

25.04.2014

Uttalelse KFE-452

Arealavvik, uriktige opplysninger om eiendomsgrense og adkomst.
Last ned uttalelsen

25.04.2014

Uttalelse KFE-451

Ufaglærte arbeider utført på boligens el-anlegg.
Last ned uttalelsen

31.01.2014

Uttalelse KFE-450

Dårlig vannkvalitet.
Last ned uttalelsen

31.01.2014

Uttalelse KFE-449

Defekt avløpsledning.
Last ned uttalelsen

31.01.2014

Uttalelse KFE-448

Rotteangrep og fukt- og råteskader.
Last ned uttalelsen

31.01.2014

Uttalelse KFE-447

Dårlige solforhold.
Last ned uttalelsen

31.01.2014

Uttalelse KFE-446

31.01.2014

Uttalelse KFE-445

Feil ved boligens el-anlegg og råteskader på bordbekledning og vinduer.
Last ned uttalelsen

31.01.2014

Uttalelse KFE-444

Råteskader i vegg/gulv/terrasse, feil ved taktekking og utglidd avløpsrør.
Last ned uttalelsen

31.01.2014

Uttalelse KFE-443

Lekkasje i garasjer.
Last ned uttalelsen

22.11.2013

Uttalelse KFE-442

Heksesot og feil ved leilighetens ventilasjon.
Last ned uttalelsen

22.11.2013

Uttalelse KFE-441

Utett hyttetak.
Last ned uttalelsen

22.11.2013

Uttalelse KFE-440

Fukt i kjelleren og sviktende drenering.
Last ned uttalelsen

22.11.2013

Uttalelse KFE-439

Lekkasje fra garasjetak.
Last ned uttalelsen

22.11.2013

Uttalelse KFE-438

Mangelfull garasjedrenering og vanninnsig
Last ned uttalelsen

22.11.2013

Uttalelse KFE-437

Knirk i gulv.
Last ned uttalelsen

22.11.2013

Uttalelse KFE-436

Vanninntrengning ved vinduer og feil pipe.
Last ned uttalelsen

22.11.2013

Uttalelse KFE-435

Feil ved elektrisk anlegg, feilmonterte vinduer, feil på varmepumpeanlegget, manglende dokumentasjon på bad, manglende membran på vaskerom samt nedgrad oljetank.
Last ned uttalelsen

22.11.2013

Uttalelse KFE-434

Ufaglærte arbeider utført på boligens el-anlegg.
Last ned uttalelsen

22.11.2013

Uttalelse KFE-433

Utett baderom.
Last ned uttalelsen

22.11.2013

Uttalelse KFE-432

Fukt- og råteskader i gesims, fukt- og soppskader i skråtak, tett lufting mot raftegesims og tømmersopp i trevegg.
Last ned uttalelsen

13.09.2013

Uttalelse KFE-424

Sviktende drenering og fukt i kjeller.
Last ned uttalelsen

13.09.2013

Uttalelse KFE-423

Manglende pipeløp fra loftsgulv og opp til over tak.
Last ned uttalelsen

13.09.2013

Uttalelse KFE-422

Fukt- og råteskader på bad. Spørsmål om selgerforpliktelse og hvorvidt forholdet er dekningsmessig under eierskifteforsikringen.
Last ned uttalelsen

13.09.2013

Uttalelse KFE-431

Uriktige opplysninger om boligens alder.
Last ned uttalelsen

13.09.2013

Uttalelse KFE-430

Konstruksjonsfeil ved garasje og fuktinnsig.
Last ned uttalelsen

13.09.2013

Uttalelse KFE-425

Feil ved boligens elektriske anlegg i 1.etasje.
Last ned uttalelsen

13.09.2013

Uttalelse KFE-429

Skjevheter i gulv og tak.
Last ned uttalelsen

13.09.2013

Uttalelse KFE-428

Uriktige opplysninger om isolering av garasje.
Last ned uttalelsen

13.09.2013

Uttalelse KFE-427

Takklekkasje.
Last ned uttalelsen

13.09.2013

Uttalelse KFE-426

Feil på bad, feil på taktekking og feil ved spalter mellom panelbord på gavlvegg.
Last ned uttalelsen

13.09.2013

Uttalelse KFE-421

Defekte varmekabler, manglende drenering og fukt i underetasje.
Last ned uttalelsen

10.06.2013

Uttalelse KFE-419

Utett tak. Avhendingsloven § 3-7
Last ned uttalelsen

10.06.2013

Uttalelse KFE-418

Feil ved elektrisk anlegg og forskriftsstridig kloakklufting. Avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Last ned uttalelsen

10.06.2013

Uttalelse KFE-417

Feil ved taktekking. Avhendingsloven § 3-9 annet punktum
Last ned uttalelsen

10.06.2013

Uttalelse KFE-416

Feil ved baderom. Avhendingsloven § 3-9, 2. pkt.
Last ned uttalelsen

10.06.2013

Uttalelse KFE-415

Feil ved boligens to bad, feil ved varmeanlegg, fukt i kjeller, defekte dører og ufunksjonelt kjøkken. Avhendingsloven §§ 3-7, 3-8, 3-9 og4-19. .
Last ned uttalelsen

10.06.2013

Uttalelse KFE-414

Spørsmål om det ble gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om kjellerkonstruksjonen, jfr. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8, og om forholdet samlet sett avviker vesentlig fra det forventbare, jfr. avhendingsloven § 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

10.06.2013

Uttalelse KFE-413

Spørsmål om oppdagede lekkasjer i bad og garasje samlet sett representerer et vesentlig avvik fra det forventbare, jfr. § 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

10.06.2013

Uttalelse KFE-412

Spørsmål om det er gitt uriktige opplysninger i salgsdokumentasjonen etter avhendingsloven § 3-8, da takstmann oppdaget at badets underliggende konstruksjon var fra byggeår, 1981, og om forholdet uansett var vesentlig etter § 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

10.06.2013

Uttalelse KFE-411

Spørsmål om det er tilbakeholdt eller gitt uriktige opplysninger etter vannlekkasje ved vindu/gulv, jfr. avhendingsloven§ § 3-7,3-8 og om forholdet, herunder feilkonstruert tak er vesentlig etter § 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

10.06.2013

Uttalelse KFE-410

Spørsmål om det ble gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om motor til trekk over svømmebasseng, vinduer som ikke kan åpnes, fukt i takkonstruksjon og lekkasjer fra tak, defekt ventilatorvifte, skade på takrenner og utett terrassedekke, jfr. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8, og om forholdet samlet sett avviker vesentlig fra det forventbare, jfr. avhendingsloven § 3-9,2.pkt.
Last ned uttalelsen

10.06.2013

Uttalelse KFE- 420

Knirk i gulv og feil ved downlightsa. Avhl §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2 pkt.
Last ned uttalelsen

08.04.2013

Uttalelse KFE-409

Spørsmål om selger kjente eller måtte kjenne til fuktskade under gipsplater som ble montert av selger i garasjehimling forut for salget, eller om fukt- og råteskadene i garasjen/verandaen var vesentlige, jfr. avhendingsloven § 3-7 og § 3-9, 2.pkt. Spørsmål om standardhevingsfradrag, jfr. avhendingsloven § 4-12.
Last ned uttalelsen

08.04.2013

Uttalelse KFE-408

Spørsmål om endring i kjøpekontrakten innebar at selger fraskrev seg forsikringsdekning, jfr. forsikringsvilkårene pkt. 3.2 om arbeid eller pkt. 3.3 om garantiansvar.
Last ned uttalelsen

08.04.2013

Uttalelse KFE-407

Spørsmål om det er tilbakeholdt eller gitt uriktige opplysninger etter vannlekkasje i kjeller, samt ineffektiv drenering, jfr. avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og § 3-9, 2.pkt.
Last ned uttalelsen

08.04.2013

Uttalelse KFE-406

Spørsmål om det er tilbakeholdt eller gitt uriktige opplysninger vedrørende bruk av ufaglært arbeidskraft på bad og vannlekkasjeIkondens i himling på bad
Last ned uttalelsen

08.04.2013

Uttalelse KFE-405

Spørsmål om klager bør tilkjennes et forholdsmessig prisavslag, jfr. avhendingsloven § 4-12, eller ta erstattet det fulle økonomiske tapet, jfr. avhendingsloven § 4-14.
Last ned uttalelsen

08.04.2013

Uttalelse KFE-404

Spørsmål om en opplysning om at boligen hadde vaskerom utgjorde en mangel etter avhendingsloven §§ 3-7 eller 3-8, jfr. § 3-9, 1.pkt. Vaskerommet hadde ikke sluk, og var således ikke forskriftsmessig.
Last ned uttalelsen

08.04.2013

Uttalelse KFE-403

Spørsmål om det er gitt mangelfulle opplysninger om lyd i vannrør.
Last ned uttalelsen

19.03.2013

Uttalelse KFE-402

Spørsmål om manglende lufting i takkonstruksjon samt utett/fuktbelastet bad er en mangel etter avhendingsloven §§ 3-7 eller 3-8, subsidært om forholdene er vesentlige etter avhendingsloven § 3-9, 2.pkt. Valg av utbedringsmetode for forholdene i taket.
Last ned uttalelsen

11.02.2013

Uttalelse KFE-401

For sen reklamasjon.
Last ned uttalelsen

11.02.2013

Uttalelse KFE-400

For sen reklamasjon.
Last ned uttalelsen

11.02.2013

Uttalelse KFE-390

Feil ved boligens elektriske anlegg.
Last ned uttalelsen

11.02.2013

Uttalelse KFE-389

Råteskader i bærevegg/bunnsvill, feil isolasjonsmateriale, tilbygg med store bygningsmessige feil, takkonstruksjon med råteskader og feilkonstruksjon, rotter, skade på skyvefelt grunnet mangelfullt opplegg for overdekning og sig i takkonstruksjon -Avhl §§ 3-7, 3-8 og 3-9, annet punktum. Spørsmål om det er inngått bindende avtale som medfører at saken er endelig avgjort for enkelte av forholdene. Reklamasjonsfrist § 4-19(1). Foreldelse, foreldelsesloven § 10, jf. §§ 2 og 3. Forsikringsav
Last ned uttalelsen

11.02.2013

Uttalelse KFE-392

Spørsmål om det foreligger en mangel etter avhendingsloven §§ 3-1, event. avhl. § 3-7, 3-8 og 3-9.
Last ned uttalelsen

11.02.2013

Uttalelse KFE-391

Lekkasje ved pipe, utett terrassedekke, feil ved ventilator, manglende gulvbelegg på soverom, manglende sluk under badekar og defekt skyvedør.
Last ned uttalelsen

11.02.2013

Uttalelse KFE-393

Lekkasje fra tak ved inngangsparti, lekkasje i overgang hus/ garasje, fuktig tak ved utgang fra vaskerom, sprekk i betongmur, verandadør som ikke kan låses, delvis knust vindu og feil ved det elektriske anlegget.
Last ned uttalelsen

11.02.2013

Uttalelse KFE-394

Lekkasje i garasjetak og fukt i tak over boligdel.
Last ned uttalelsen

11.02.2013

Uttalelse KFE-395

Synkende badegulv/utett bad.
Last ned uttalelsen

11.02.2013

Uttalelse KFE-396

Ikke godkjent utleieenhet, manglende lyd- og brannisolering.
Last ned uttalelsen

11.02.2013

Uttalelse KFE-397

Konstruksjonsfeil i bærende konstruksjoner.
Last ned uttalelsen

11.02.2013

Uttalelse KFE-398

Feil ved avløpsrør/septik.
Last ned uttalelsen

11.02.2013

Uttalelse KFE-399

Uriktige opplysninger om romutnyttelse. Megleransvar.
Last ned uttalelsen

11.12.2012

Uttalelse KFE-380

Setningsskader.
Last ned uttalelsen

11.12.2012

Uttalelse KFE-381

Spørsmål om det foreligger en mangel etter avhendingsloven (avhl.)§ 3-7 eller 3-9 andre punktum.
Last ned uttalelsen

11.12.2012

Uttalelse-KFE

Feil ved leilighetens bad. Avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9, 2 pkt.
Last ned uttalelsen

11.12.2012

Uttalelse KFE-383

Boligens elektriske anlegg.
Last ned uttalelsen

11.12.2012

Uttalelse KFE-384

Motfall i bad, dårlig fuging mellom baderomsflis.
Last ned uttalelsen

11.12.2012

Uttalelse KFE-385

Spørsmål om det er reklamert rettidig over feil ved røropplegget og det elektriske anlegget jf. avhl. § 4-19, og om de anførte feil medfører at det foreligger en mangel etter avhendingsloven (avhl.) §§ 3-7 eller 3-9 andre punktum.
Last ned uttalelsen

11.12.2012

Uttalelse KFE-386

Fukt i betongplate under bolig og konstruksjonsfeil i tak.
Last ned uttalelsen

11.12.2012

Uttalelse KFE-387

Fuktskader i kjeller som følge av Multimur.
Last ned uttalelsen

11.12.2012

Uttalelse KFE-388

Spørsmål om skjevheter i gulv og tak medfører at det foreligger en mangel etter avhendigsloven (avhl.) §§ 3-7, 3-8 eller 3-9 andre punktum.
Last ned uttalelsen

09.11.2012

Uttalelse KFE-367

Spørsmål om bruk av "kyndig veiledning" ved oppussingen av baderom får betydning opp mot vurderingstemaet i avhendingsloven § 3-9.
Last ned uttalelsen

09.11.2012

Uttalelse KFE-370

Arealavvik.
Last ned uttalelsen

09.11.2012

Uttalelse KFE-369

Prinsipielt spørsmål om klagen skal tillates ført for KFE da klagen ble fremsatt for sent av kjøper v/HELP forsikring. Forskriftsstridig VVS anlegg på 1oft.
Last ned uttalelsen

09.11.2012

Uttalelse KFE-368

Avhl.§ 3-7. Eventuelt utmåling av prisavslag. Saksomkostninger.
Last ned uttalelsen

09.11.2012

Uttalelse KFE-372

Fukt i carport.
Last ned uttalelsen

09.11.2012

Uttalelse KFE-371

Uteareal påstås å være mindre enn opplyst.
Last ned uttalelsen

09.11.2012

Uttalelse KFE-373

avhl § 4-19, avhl § 3-7, 3-8 og 3-9, annet punktum, samt avhl § 2-4.
Last ned uttalelsen

09.11.2012

Uttalelse KFE-375

Spørsmål om det foreligger en mangel etter avhendingsloven §§3-7, 3-8 og 3-9.
Last ned uttalelsen

09.11.2012

Uttalelse KFE-374

Spørsmål om høye radongass verdier i boligen er vesentlig.
Last ned uttalelsen

09.11.2012

Uttalelse KFE-376

Setningsskader og rør som tetter seg.
Last ned uttalelsen

09.11.2012

Uttalelse KFE-377

Spørsmål om det foreligger en mangel etter avhendingsloven §§3-7, 3-8 og 3-9.
Last ned uttalelsen

09.11.2012

Uttalelse KFE-378

Fukt i kjeller.
Last ned uttalelsen

09.11.2012

Uttalelse KFE-379

Hvorvidt råteskade i bunnsvill og bjelkeholder på murkrone over kryprom utgjør mangel etter avhendingsloven §§ 3-1, 3-7, 3-8 og 3-9 andre punktum.
Last ned uttalelsen

10.10.2012

Uttalelse KFE-366

Feilkonstruert bad. KKFE og KFE har tidligere vurdert mangelsvurderingen knyttet til baderommet. Spørsmålet for KFE nå er utmåling av prisavslag etter avhendingsloven § 4-12.
Last ned uttalelsen

11.09.2012

Uttalelse KFE-362

Manglende mulighet for bruk av peis.
Last ned uttalelsen

11.09.2012

Uttalelse KFE-364

Lekkasje ved pipen, ufaglært bygget garasje.
Last ned uttalelsen

11.09.2012

Uttalelse KFE-365

Feilkonstruert grunnmur.
Last ned uttalelsen

11.09.2012

Uttalelse KFE-361

Spørsmål om hvorvidt kjøper har tapt retten til å gjøre defekte feil ved avløpssystemet gjeldende ovenfor selskapet grunnet at reklamasjonen er fulgt opp for sent.
Last ned uttalelsen

11.09.2012

Uttalelse KFE-360

Spørsmål ut utmåling av prisavslag i henhold til avhendingsloven § 4-12, og en vurdering av omfanget av standardhevingsfradraget.
Last ned uttalelsen

10.09.2012

Uttalelse KFE-363

Spørsmål om lekkasje fra pipe og fuktskader på parkett i kjeller rundt pipen utgjør en mangel etter avhl. §§ 3-7 eller 3-8.
Last ned uttalelsen

10.09.2012

Uttalelse KFE-359

Spørsmål om kjøper har tapt sin rett til forsikringsdekning, grunnet at kjøper har forspilt sitt krav, ved ikke å gi selger/forsikringsselskapet anledning til å benytte seg av utbedringsretten etter avhl. § 4-10.
Last ned uttalelsen

10.09.2012

Uttalelse KFE-358

Om det utgjør en mangel etter avhl. § 3-9 andre ledd at VA-stikk ikke kan deles, og at stikket har gått over en annens eiendom uten at det forelå en tinglyst servitutt.
Last ned uttalelsen

10.09.2012

Uttalelse KFE-357

Lekkasje fra yttertak med påfølgende fuktskader i yttervegg og vinduer.
Last ned uttalelsen

10.09.2012

Uttalelse KFE-356

Klassifiseringsfeil ved benevning av boligens P-rom (uegentlig arealavvik).
Last ned uttalelsen

10.09.2012

Uttalelse KFE-355

Fukt i krypkjeller og råteskader i yttervegg.
Last ned uttalelsen

10.09.2012

Uttalelse KFE-354

Fukt- og råteskader i takkonstruksjon.
Last ned uttalelsen

10.09.2012

Uttalelse KFE-353

Feil ved boligens bad, fall på baderomsgulv.Utmåling av prisavslag.
Last ned uttalelsen

10.09.2012

Uttalelse KFE-352

Lekkasje fra terrasse.
Last ned uttalelsen

10.09.2012

Uttalelse KFE-351

Feil ved boligens ildsted.
Last ned uttalelsen

10.09.2012

Uttalelse KFE-350

Råteskader og svikt i takkonstruksjon i tilbygg på hytte.
Last ned uttalelsen

10.09.2012

Uttalelse KFE-349

Feil ved elektrisk anlegg.
Last ned uttalelsen

04.06.2012

Uttalelse KFE-348

Defekte avløpsrør.
Last ned uttalelsen

04.06.2012

Uttalelse KFE-347

Feil i boligens elektriske anlegg.
Last ned uttalelsen

04.06.2012

Uttalelse KFE-346

Asbest i takplater i boligens kjeller (eternittplater i kjellertak).
Last ned uttalelsen

04.06.2012

Uttalelse KFE-345

Fuktskader på vaskerom og angrep av stokkmaur.
Last ned uttalelsen

04.06.2012

Uttalelse KFE-344

Feil ved fall på baderomsgulv.
Last ned uttalelsen

04.06.2012

Uttalelse KFE-343

Fukt i baderomsvegg.
Last ned uttalelsen

04.06.2012

Uttalelse KFE-342

Feil ved boligens bad.
Last ned uttalelsen

04.06.2012

Uttalelse KFE-341

Soppangrep i fasaden.
Last ned uttalelsen

04.06.2012

Uttalelse KFE-340

Feil ved tak.
Last ned uttalelsen

04.06.2012

Uttalelse KFE-339

Feil ved vannbåren vanne, feil ved lufting av bad i underetasje, vannrør som fryser, sprekker i veggfliser i dusjen, sprekker i parkett, sprekker i grunnmur og feil ved sentralfyr.
Last ned uttalelsen

04.06.2012

Uttalelse KFE-338

Sprekker i fuger og løse fliser på badegulv.
Last ned uttalelsen

25.05.2012

Uttalelse KFE-337

Utett baderom i boligens 2. etasje.
Last ned uttalelsen

26.04.2012

Uttalelse KFE-336

Fukt- og vanninntrengning i boligens kjeller og angrep av ekte hussopp
Last ned uttalelsen

26.04.2012

Uttalelse KFE-335

Feilkonstruert bad.
Last ned uttalelsen

11.04.2012

Uttalelse KFE-334

Tidligere lekkasje fra radiator.
Last ned uttalelsen

11.04.2012

Uttalelse KFE-333

Vannrør til bad som fryser.
Last ned uttalelsen

11.04.2012

Uttalelse KFE-332

Mangelfull isolasjon, tetting og lufting på tak og feil ved 2 stk. våtrom.
Last ned uttalelsen

11.04.2012

Uttalelse KFE-331

Feil ved boligens elektriske anlegg.
Last ned uttalelsen

11.04.2012

Uttalelse KFE-330

Gangrett over fritidseiendom samt manglende drenering på tilbygg.
Last ned uttalelsen

11.04.2012

Uttalelse KFE-329

Fuktskader i kjeller som følge av feilkonstruert kjeller og sviktende drenering.
Last ned uttalelsen

11.04.2012

Uttalelse KFE-328

Feilkonstruert tak og lekkasje gjennom stuchimling.
Last ned uttalelsen

11.04.2012

Uttalelse KFE-327

Feil ved boligens ildsted/pipe.
Last ned uttalelsen

11.04.2012

Uttalelse KFE-326

Lekkasje gjennom takterrasse og kondensskader i tak på soverom.
Last ned uttalelsen

11.04.2012

Uttalelse KFE-325

Feil på baderom og feil ved tak.
Last ned uttalelsen

11.04.2012

Uttalelse KFE-324

Skader på avløpssystemet.
Last ned uttalelsen

07.02.2012

Uttalelse KFE-323

Feil ved utførelsen av tak.
Last ned uttalelsen

07.02.2012

Uttalelse KFE-322

Feil ved elektrisk anlegg.
Last ned uttalelsen

07.02.2012

Uttalelse KFE-321

Sviktende taksperrer.
Last ned uttalelsen

07.02.2012

Uttalelse KFE-320

Feil ved fall til sluk på baderom, terrengfall, manglende isolering av stubbgulv/kryperom og feil ved fundamentering av tilbygg.
Last ned uttalelsen

07.02.2012

Uttalelse KFE-319

Mangelfulle og uriktige opplysninger om vei og defekt innløpsventil til bad.
Last ned uttalelsen

07.02.2012

Uttalelse KFE-318

Tilbakeslag av kloakk i avløpsrør i kjeller.
Last ned uttalelsen

07.02.2012

Uttalelse KFE-317

Tilbakeholdt opplysning om feil fall til sluk på bad, samt manglende flis bak vaskemaskin.
Last ned uttalelsen

07.02.2012

Uttalelse KFE-316

Uriktige opplysninger om hva leilighetens felleskostnader omfatter.
Last ned uttalelsen

07.02.2012

Uttalelse KFE-315

Feil ved utførelsen av underlagspapp til tak, feil ved parkett, punkterte vinduer, fuktskade under kjøkkenbenk, feil ved stoppekran og feil ved elektrisk installasjon på bad.
Last ned uttalelsen

07.02.2012

Uttalelse KFE-314

KKFE og KFE har tidligere vurdert mangelsvurderingen knyttet til feil ved parkeringsplass. Spørsmålet for KFE nå er utmåling av prisavslag for parkeringsplassen.
Last ned uttalelsen

07.02.2012

Uttalelse KFE-313

Sviktende fundamentering og setningsskader i hytte.
Last ned uttalelsen

07.02.2012

Uttalelse KFE-312

Vannskade som følge av ledningsbrudd og sviktende drenering.
Last ned uttalelsen

07.02.2012

Uttalelse KFE-311

Uriktig opplysning om bjelkelag mellom boligens underetasje og 1. etasje.
Last ned uttalelsen

07.02.2012

Uttalelse KFE-310

Lekkasje i kjelleren.
Last ned uttalelsen

10.11.2011

Uttalelse KFE-309

Stokkmaurangrep i hytte.
Last ned uttalelsen

10.11.2011

Uttalelse KFE-308

Fuktskade på kjøkkengulv ved kjøleskap.
Last ned uttalelsen

10.11.2011

Uttalelse KFE-307

Skadet betongplatting.
Last ned uttalelsen

10.11.2011

Uttalelse KFE-306

Manglende drenering og for kort grunnmur. Tilleggsarbeider ved utskiftning av drenering.
Last ned uttalelsen

10.11.2011

Uttalelse KFE-305

Manglende drenering i sørvegg, samt råteskader i sørvegg.
Last ned uttalelsen

10.11.2011

Uttalelse KFE-304

Sviktende drenering og fukt i tilknytning til pipe.
Last ned uttalelsen

10.11.2011

Uttalelse KFE-303

Råteskader i gulvkonstruksjoner, valg av gamle og skaddematerialer og råteskader i veggkonstruksjoner.
Last ned uttalelsen

10.11.2011

Uttalelse KFE-302

Vannlekkasje på kjøkken, feil på baderom samt defekte hvitevarer.
Last ned uttalelsen

10.11.2011

Uttalelse KFE-301

Manglende lufting av kloakk, fukt på vaskerom og uriktige opplysninger om takets alder.
Last ned uttalelsen

10.11.2011

Uttalelse KFE-300

Råteskader på boligens bad.
Last ned uttalelsen

10.11.2011

Uttalelse KFE-299

Konstruksjonsfeil på terrasse med påfølgende råteskader.
Last ned uttalelsen

10.11.2011

Uttalelse KFE-298

Regresskrav mot selger som følge av opplysninger gitt i egenerklæringsskjemaet om arbeid utført på boligens elektriske anlegg.
Last ned uttalelsen

08.11.2011

Uttalelse KFE-297

Feil på boligens bad (feil konstruksjonsprinsipp).
Last ned uttalelsen

08.11.2011

Uttalelse KFE-296

Utett membran på baderom.
Last ned uttalelsen

08.11.2011

Uttalelse KFE-295

Feil ved elektrisk anlegg (defekte varmekabler på bad i kjeller og feil ved kabel i bod), sprekk i peis samt feil fall på baderomsgulv i 2. etasje.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-294

Feil ved dreneringen som har forårsaket fuktskader.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-293

Defekt peis.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-292

Trekk i boligen/vindtetting og isolasjon.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-291

Fuktskader som følge av manglende lufting av takkonstruksjon, feilkonstruksjon.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-290

Fuktskader.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-289

Løse fliser på badet samt manglende jording av avløp.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-288

Lekkasje fra varmtvannsbereder og punktert sluk på bad.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-287

Om det er reklamert innen rimelig tid i henhold til avhl. § 4-19 første ledd. Samt om forhold ved det elektriske anlegget utgjør en mangel i henhold til avhendingsloven.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-286

Sprekkdannelser i grunnmur til garasje.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-285

Taklekkasje, fuktinnsig i kjeller og maurinvasjon på baderom.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-284

Arealsvikt.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-283

Fuktskader i tak og bærekonstruksjon, samt manglende jordingpå el-anlegg.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-282

Uriktige opplysninger om kommunale avgifter.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-281

Taklekkasje, byggtekniske mangler ved nyrenovert soverom og feil ved røropplegg på bad.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-279

Defekte varmekabler i badegulvet og defekt trafo i kjøkkenvifte.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-278

Krav om prisavslag og erstatning grunnet mangler ved baderommet, taket samt det elektriske anlegget.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-275

Feil ved elektrisk anlegg, feil ved røropplegg og lekkasjefra ovenforliggende terrasse tilhørende nabo.
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-273

Angrep fra skadedyr i leiligheten (brun pelsbille).
Last ned uttalelsen

09.09.2011

Uttalelse KFE-272

Egeninnsats på balkong, feil fall på terrassegulv med lekkasje til underliggende terrasse.
Last ned uttalelsen

08.09.2011

Uttalelse KFE-280

Mangler ved brønnen, utett tak, samt setninger pga grunnmuren
Last ned uttalelsen

08.09.2011

Uttalelse KFE-277

Råteskader i boligens takkonstruksjon med påfølgende fuktskaderi vegg i bad og soverom, samt råteskader på stuevindu.
Last ned uttalelsen

08.09.2011

Uttalelse KFE-276

Fukt i takkonstruksjonen, og spørsmål om forholdet er omfattet av forsikringsdekningen.
Last ned uttalelsen

08.09.2011

Uttalelse KFE-274

Ufagmessig og feil utførelse på bad i kjeller.
Last ned uttalelsen

08.09.2011

Uttalelse KFE-271

Vannledninger som er lagt i område mellom ufôret vegg og opprinneliggrunnmur slik at vannet fryser, samt at mekanisk vifte ikke er tilkoblet noe rør ut gjennom ytterveggen.
Last ned uttalelsen

08.09.2011

Uttalelse KFE-270

Feil ved boligens elektriske anlegg.
Last ned uttalelsen

08.09.2011

Uttalelse KFE-269

Råteskadet bordkledning, defekt varmtvannsbereder, tett kloakk og feil ved det elektriske anlegget.
Last ned uttalelsen

08.09.2011

Uttalelse KFE-268

Sviktende drenering og fuktsikring av grunnmur, feil vedavløp fra terrasse og lekkasje fra yttertak.
Last ned uttalelsen

08.09.2011

Uttalelse KFE-267

Reklamasjon over rasfare i fjellskrent bak bolig.
Last ned uttalelsen

08.09.2011

Uttalelse KFE-266

Utett dekklist på badekar/feil fall på baderomsgulv, samt feil ved toalett på vaskerom.
Last ned uttalelsen

08.09.2011

Uttalelse KFE-265

Feil ved baderomsgulv med påfølgende råteskader samt løse takplater
Last ned uttalelsen

08.09.2011

Uttalelse KFE-264

Lekkasje ved stuevinduer.
Last ned uttalelsen

08.09.2011

Uttalelse KFE-263

Lekkasje i beslag på balkong og bakenforliggende råteskade.
Last ned uttalelsen

08.09.2011

Uttalelse KFE-262

Vannlekkasje fra vannledning.
Last ned uttalelsen

08.09.2011

Uttalelse KFE-261

Fuktskader i vindu.
Last ned uttalelsen

08.09.2011

Uttalelse KFE-260

ødelagte vann- og avløpsledninger.
Last ned uttalelsen

08.09.2011

Uttalelse KFE-259

Fuktinntrengning i kjeller som følge av sviktende drenering. Defekt avløpsledning.
Last ned uttalelsen

04.04.2011

Uttalelse KFE-258

Feil ved boligens piper/ildsteder/brannmur og feil ved det elektriske anlegget.
Last ned uttalelsen

04.04.2011

Uttalelse KFE-257

Manglende stoppekran og dårlig hovedvannledning. Graveforbud i området.
Last ned uttalelsen

04.04.2011

Uttalelse KFE-252

Spørsmål om solarium skulle følge eiendommen ved overdragelsen.
Last ned uttalelsen

30.03.2011

Uttalelse KFE-256

Spørsmål om bortfall av krav som følge av passivitet.
Last ned uttalelsen

30.03.2011

Uttalelse KFE-255

Manglende opplysninger om planer for utnyttelse av nabotomt. Nemda har tidligere avgjort mangelsspørsmålet. Saken gjelder utmåling av prisavslag.
Last ned uttalelsen

30.03.2011

Uttalelse KFE-254

Lekkasje fra tak.
Last ned uttalelsen

30.03.2011

Uttalelse KFE-253

Feil ved garasje. Skjevheter som følge av nedsig av tak og utglidning av vegg, samt manglende brannskille.
Last ned uttalelsen

30.03.2011

Uttalelse KFE-251

Feil ved bad.
Last ned uttalelsen

30.03.2011

Uttalelse KFE-250

Løse fliser og sprekker i fuger på baderom i tilknytning til pipeløp/brannmur. Spørsmål om en opplysning om mulighet for innsetting av ildsted utgjør en mangel etter avhendingsloven § 3-8. Også spørsmål om reklamasjon etter avhl. § 4-9 jf. 4-19 (1).
Last ned uttalelsen

30.03.2011

Uttalelse KFE-249

Sprekk i vedovn, manglende bokhylle, feil ved parkeringsplass, manglende tillatelse til oppføring av balkong og manglende bodareal.
Last ned uttalelsen

30.03.2011

Uttalelse KFE-248

Feil ved sentralfyr og varmtvannsanlegg.
Last ned uttalelsen

30.03.2011

Uttalelse KFE-247

Manglende tilbakeslagsventil til kloakk.
Last ned uttalelsen

20.01.2011

Uttalelse KFE-246

Mangelfull og dårlig isolering, fukt på gulv og vegg, manglende membran, manglende vindtetting, samt feil på bad.
Last ned uttalelsen

20.01.2011

Uttalelse KFE-245

Dårlig vann i brønn.
Last ned uttalelsen

20.01.2011

Uttalelse KFE-244

Mangelfull rassikring av bergskrent og støttemur.
Last ned uttalelsen

20.01.2011

Uttalelse KFE-243

Råteskader i yttervegg og bjelker.
Last ned uttalelsen

20.01.2011

Uttalelse KFE-242

Skader etter mus.
Last ned uttalelsen

20.01.2011

Uttalelse KFE-241

Utglidninger av masser mot støttemur.
Last ned uttalelsen

20.01.2011

Uttalelse KFE-240

Avløpsanlegg ved hytte.
Last ned uttalelsen

20.01.2011

Uttalelse KFE-239

Råteskader i yttervegg.
Last ned uttalelsen

20.01.2011

Uttalelse KFE-238

Lekkasje gjennom vindu.
Last ned uttalelsen

20.01.2011

Uttalelse KFE-237

Punkterte vinduer.
Last ned uttalelsen

20.01.2011

Uttalelse KFE-236

Feil ved boligens elektriske anlegg.
Last ned uttalelsen

20.01.2011

Uttalelse KFE-235

Feil ved drenering, fuktskade på bad, feil plassering av ovn og feil ved elektrisk anlegg.
Last ned uttalelsen

06.12.2010

Uttalelse KFE-234

ødelagte kloakkrør.
Last ned uttalelsen

06.12.2010

Uttalelse KFE-233

Pålegg om utkobling av septiktank.
Last ned uttalelsen

06.12.2010

Uttalelse KFE-232

Vanninntrengning i bod på kneloft og fuktskader på sponplater, listverk og isolasjon.
Last ned uttalelsen

06.12.2010

Uttalelse KFE-231

Uriktige opplysninger om lydisolering.
Last ned uttalelsen

06.12.2010

Uttalelse KFE-230

Vekst av muggsopp i leilighet.
Last ned uttalelsen

06.12.2010

Uttalelse KFE-229

Manglende opplysninger om planer for utnyttelse av nabotomt.
Last ned uttalelsen

06.12.2010

Uttalelse KFE-228

Opplagsplass for skip, lektere og rigger i sjøen utenfor boligen som forårsaker støy og tapt/redusert utsikt.
Last ned uttalelsen

06.12.2010

Uttalelse KFE-227

Fukt og muggsopp i leilighet.
Last ned uttalelsen

06.12.2010

Uttalelse KFE-226

Manglende opplegg for vann/ avløp i bod, forhold knyttet til pipe, manglende bygge, elding av utvendig bod, maur, bom i flis, manglende brannstige, feil ved elektrisk vifte på bad, skade på luftevindu og dårlig lås i terrassedør. Avhl §§ 3-7, 3-8 og 3-9, annet punktum .
Last ned uttalelsen

06.12.2010

Uttalelse KFE-225

Råteskader i boligens bordkledning, bunnsvill og stendere.
Last ned uttalelsen

06.12.2010

Uttalelse KFE-224

Utett baderom i 2. etasje.
Last ned uttalelsen

06.12.2010

Uttalelse KFE-223

Avhl §§ 3-7 og 3-9, annet punktum.
Last ned uttalelsen

06.12.2010

Uttalelse KFE-222

Fukt-og råteskader som følge av lekkasje fra yttertak.
Last ned uttalelsen

26.10.2010

Uttalelse KFE-221

Fukt-og råteskader i takkonstruksjon i yttergang.
Last ned uttalelsen

26.10.2010

Uttalelse KFE-220

Feilkonstruksjon ved tak med påfølgende fukt-og råteskader.
Last ned uttalelsen

20.10.2010

Uttalelse KFE-219

Råteskader i yttervegg og defekte fester til naustport.
Last ned uttalelsen

20.10.2010

Uttalelse KFE-218

Uriktig opplysning om gulvets kvalitet, fuktskader i stuegulvet, brannfarlig belysning på bad, feil ved dørvridere, feil ved vaskemaskintilkobling med lekkasjer, div ødelagte veggoverflater (bl.a i stue) og elektrisk anlegg på bad.
Last ned uttalelsen

20.10.2010

Uttalelse KFE-217

Feil ved boligens elektriske anlegg.
Last ned uttalelsen

20.10.2010

Uttalelse KFE-216

Fukt-og råteskader i anneks. Sekretariatet har behandlet saken ved to anledninger. I første runde gjaldt klagen råteskader bak vegg i annekset. I andre runde klaget kjøper over fuktskader i gipshimling i samme anneks.
Last ned uttalelsen

20.10.2010

Uttalelse KFE-215

Kald underetasje/feil ved isoleringen.
Last ned uttalelsen

20.10.2010

Uttalelse KFE-214

Underdimensjonert bærebjelke i tilknytning til bjelkelag på bad 2. etg og kjøkken 1.etg.
Last ned uttalelsen

20.10.2010

Uttalelse KFE-213

Feil ved boligens fyringsanlegg.
Last ned uttalelsen

20.10.2010

Uttalelse KFE-212

Vanninnsig i garasje. Reklamasjon avhl. § 4-19.
Last ned uttalelsen

20.10.2010

Uttalelse KFE-211

Feil fall på terrasse og feil ved ventilasjon på bad og vaskerom.
Last ned uttalelsen

20.10.2010

Uttalelse KFE-210

Utsklidning av boligens stablesteinsmur. Reklamasjonsfristens utgangspunkt avhl. § 4-19.
Last ned uttalelsen

20.10.2010

Uttalelse KFE-209

Pålegg om utkobling av septiktank. Spørsmål om forholdet er oppstått før eller etter risikoens overgang.
Last ned uttalelsen

28.06.2010

Uttalelse KFE-208

Fukt- og råteskader i gulv.
Last ned uttalelsen

28.06.2010

Uttalelse KFE-207

Feil ved boligens elektriske anlegg. Kjøper har også tidligere reklamert over terrasse, stuegulv og baderomsgulv, men dette er frafalt overfor KKFE.
Last ned uttalelsen

28.06.2010

Uttalelse KFE-206

Feil på elektrisk anlegg og vannskade på gulv.
Last ned uttalelsen

28.06.2010

Uttalelse KFE-205

Dårlig lufting av takkonstruksjon. Reklamasjonsspørsmål, avvisning hos sekretariatet.
Last ned uttalelsen

28.06.2010

Uttalelse KFE-204

Feil ved boligens garasje/setningsskader.
Last ned uttalelsen

28.06.2010

Uttalelse KFE-203

Vannlekkasje i kjeller som følge av tilbakeslag fra kommunal hovedledning.
Last ned uttalelsen

28.06.2010

Uttalelse KFE-202

Sviktende drenering, fuktinnsig i kjeller.
Last ned uttalelsen

28.06.2010

Uttalelse KFE-201

Tilbakeholdte opplysninger om planer om omregulering av nabotomt.
Last ned uttalelsen

28.06.2010

Uttalelse KFE-200

28.06.2010

Uttalelse KFE-199

Betongdekke til terrasse (sviktende fundamentering og bæring),ytterligere fukt i kjeller, bærebjelke til vaskerom og feil ved det elektriske anlegget.
Last ned uttalelsen

25.05.2010

Uttalelse KFE-198

Avhendingsloven.
Last ned uttalelsen

25.05.2010

Uttalelse KFE-197

Feil ved det elektriske anlegget, dårlig håndverk/vedlikehold, konstruksjonsfeil ved isolasjon og bæring på flere steder i boligen.
Last ned uttalelsen

25.05.2010

Uttalelse KFE-196

Boligens elektriske anlegg.
Last ned uttalelsen

25.05.2010

Uttalelse KFE-195

Råteskader i tilknytning til baderom.
Last ned uttalelsen

25.05.2010

Uttalelse KFE-194

Avhendingsloven §3-7, 3-8 og 3-9, annet punktum, §14-19, første og tredje ledd, samt ulovfestede regler om passivitet
Last ned uttalelsen

25.05.2010

Uttalelse KFE-193

Feil ved innvendig røykkanal til boligens pipe og feil ved avløpsrør.
Last ned uttalelsen

25.05.2010

Uttalelse KFE-192

Tilbakeholdt gamle opplysninger om gamle varmekabler på bad. Uriktig opplysning om boligens hovedvannledning.
Last ned uttalelsen

25.05.2010

Uttalelse KFE-191

Vanninnsig og sviktende drenering.
Last ned uttalelsen

25.05.2010

Uttalelse KFE-190

Sprekk i peisinnsats og punkterte vinduer.
Last ned uttalelsen

25.05.2010

Uttalelse KFE-189

Sprekker i kjellergulv og radongass i boligen.
Last ned uttalelsen

25.05.2010

Uttalelse KFE-188

Fuktskader i underetasje.
Last ned uttalelsen

25.05.2010

Uttalelse KFE-187

Vannlekkasje fra luftepipe på kjøkken, svertesopp/mus på loft,feilmontert røykrør til pipe.
Last ned uttalelsen

15.03.2010

Uttalelse KFE-186

Råteskader og skadedyrangrep ved boligens uthus og boligenskrypkjeller (hovedhus).
Last ned uttalelsen

15.03.2010

Uttalelse KFE-185

Manglende brannskille mellom seksjoner, mangelfull brannstige, samt lekkasje fra takrenner.
Last ned uttalelsen

03.03.2010

Uttalelse KFE-179

Uriktige opplysninger om eierskap til adkomstvei.
Last ned uttalelsen

01.03.2010

Uttalelse KFE-184

Defekte varmekabler på bad.
Last ned uttalelsen

01.03.2010

Uttalelse KFE-183

Innsig av vann og sand i kjeller gjennom grunnmur, understøttelse bjelkelag.
Last ned uttalelsen

01.03.2010

Uttalelse KFE-182

Feil ved pipe/ildsted, samt diverse mindre forhold.
Last ned uttalelsen

01.03.2010

Uttalelse KFE-181

Ufagmessig utført arbeid ved bad.
Last ned uttalelsen

01.03.2010

Uttalelse KFE-180

Feil ved drenering og manglende tilknytning av overflatevann til kommunalt nett.
Last ned uttalelsen

01.03.2010

Uttalelse KFE-178

Manglende godkjenning som enebolig og manglende ferdigattest fra rørlegger.
Last ned uttalelsen

01.03.2010

Uttalelse KFE-177

Lekkasje fra bad med påfølgende fuktskader.
Last ned uttalelsen

01.03.2010

Uttalelse KFE-176

Sviktende drenering og fuktproblematikk i kjeller.
Last ned uttalelsen

01.03.2010

Uttalelse KFE-175

Fukt- og råteskader i tilknytning til bad i 1. etg og bad 2. etg/ etasjeskille, råteskader ved inngangsparti (krypkjeller), samt manglende takstige.
Last ned uttalelsen

01.03.2010

Uttalelse KFE-174

Lekkasje fra varmtvannsbereder, fuktskader i kjøkken- innredning m.m. Takstmannsidentifikasjon.
Last ned uttalelsen

01.03.2010

Uttalelse KFE-173

Feil ved terrassegulv og fuktskader.
Last ned uttalelsen

11.12.2009

Uttalelse KFE-172

Sviktende drenering, råteskader i krypkjeller.
Last ned uttalelsen

11.12.2009

Uttalelse KFE-171

Boligens drenering og fuktsikring.
Last ned uttalelsen

11.12.2009

Uttalelse KFE-170

Skjevhet i gulv.
Last ned uttalelsen

11.12.2009

Uttalelse KFE-169

Råteskader i krypkjeller, råteskade i bjelke under bad/wc, feil utførelse på gradrenner og feil opplyst areal i kjeller.
Last ned uttalelsen

11.12.2009

Uttalelse KFE-167

Feil ved boligens baderom.
Last ned uttalelsen

11.12.2009

Uttalelse KFE-166

Feil ved boligens elektriske anlegg.
Last ned uttalelsen

11.12.2009

Uttalelse KFE-165

Vanninntrengning i garasje.
Last ned uttalelsen

11.12.2009

Uttalelse KFE-164

Manglende godkjenning av oppholdsrom i kjeller
Last ned uttalelsen

11.12.2009

Uttalelse KFE-163

Kjøper har fremmet krav mot tidligere eier (selskapets forsikringstaker) på bakgrunn av at selger ikke har tegnet eierskifteforsikring. Saken omhandler råteskader på sørvegg i 1.etasje.
Last ned uttalelsen

11.12.2009

Uttalelse KFE-161

Utett pipe.
Last ned uttalelsen

10.12.2009

Uttalelse KFE-162

Rivningspålegg fra kommunen
Last ned uttalelsen

25.09.2009

Uttalelse KFE-159

Fuktskader på loft
Last ned uttalelsen

25.09.2009

Uttalelse KFE-158

Manglende kjellerbod.
Last ned uttalelsen

25.09.2009

Uttalelse KFE-157

Fukt- og råteskader
Last ned uttalelsen

25.09.2009

Uttalelse KFE-156

Hull i gulv på soverom og gang
Last ned uttalelsen

25.09.2009

Uttalelse KFE-155

Lekkasje fra bad og påfølgende fukt- og råteskader
Last ned uttalelsen

25.09.2009

Uttalelse KFE-154

Fukt og sopp i kjellervegger/krypkjeller og ødelagt avløpsledning
Last ned uttalelsen

25.09.2009

Uttalelse KFE-153

Mangler ved grunnarbeid, overvann/taknedløp, drenering, yttervegg, fukt, manglende ferdigattest for sokkelleilighet
Last ned uttalelsen

25.09.2009

Uttalelse KFE-152

Vannlekkasje
Last ned uttalelsen

25.09.2009

Uttalelse KFE-151

Overvann på gårdsplass
Last ned uttalelsen

25.09.2009

Uttalelse KFE-149

Feil ved baderom
Last ned uttalelsen

25.09.2009

Uttalelse KFE-148

Muggsopp i boligen
Last ned uttalelsen

25.09.2009

Uttalelse KFE-147

Feil ved elektrisk anlegg
Last ned uttalelsen

25.09.2009

Uttalelse KFE-146

Feil ved gulv/mur på soverom i kjeller med påfølgende råte-og sopproblematikk. Tap av boligareal.
Last ned uttalelsen

15.05.2009

Uttalelse KFE-145

Forhold tilknyttet mangler på baderom.
Last ned uttalelsen

15.05.2009

Uttalelse KFE-143

Forhold kyttet til lekkasje fra tak og påfølgende fuktskader.
Last ned uttalelsen

15.05.2009

Uttalelse KFE-142

El-anlegg, fuktskader, løs himling og mangelfull isolasjon.
Last ned uttalelsen

15.05.2009

Uttalelse KFE-140

Utmåling av prisavslag.
Last ned uttalelsen

15.05.2009

Uttalelse KFE-139

Forhold kyttet til det elektriske anlegget.
Last ned uttalelsen

15.05.2009

Uttalelse KFE-137

Fuktskader på bad
Last ned uttalelsen

15.05.2009

Uttalelse KFE-136

Mangler ved bad. Sprukket glass i verandadør, samt punktert vindu.
Last ned uttalelsen

24.02.2009

Uttalelse KFE-135

Råteskader på kjøkken/stue, forskriftsfeil ved delevegg mellom garasje og bolig, fuktskader i himling rundt pipe, vanninnsig ved karnappvinduer, løsnet grunnmurspuss samt utett baderom i 1.etasje.
Last ned uttalelsen

24.02.2009

Uttalelse KFE-134

Tett avløpssystem pga. motfall mot septiktank.
Last ned uttalelsen

24.02.2009

Uttalelse KFE-133

Uriktige opplysninger om boligens soilrør.
Last ned uttalelsen

24.02.2009

Uttalelse KFE-132

Sviktende drenering og erstatningskrav for juridisk og sakkyndig bistand
Last ned uttalelsen

24.02.2009

Uttalelse KFE-131

Råteskader i vegger og tak, samt fuktskade og feil innfesting av gulvbelegg i sluk på bad.
Last ned uttalelsen

24.02.2009

Uttalelse KFE-130

Forhold knyttet til bad, vinduer, terassedør, pipe/ildsted, el-installasjon, kjøkken, samt dårlig avrenning på kjøkken.
Last ned uttalelsen

24.02.2009

Uttalelse KFE-129

Forhold tilknyttet feil ved baderom, miljøstrie og avflassende maling.
Last ned uttalelsen

24.02.2009

Uttalelse KFE-128

Feil ved drenering og sprekker i grunnmur.
Last ned uttalelsen

24.02.2009

Uttalelse KFE-126

Baderom og sukkermaur
Last ned uttalelsen

22.12.2008

Uttalelse KFE-125

Fuktskader i vegger, gulv og svill på soverom, samt skadet forstøtningsmur.
Last ned uttalelsen

22.12.2008

Uttalelse KFE-124

Ufagmessig utført arbeid på bad, selgers opplysningsplikt i egenerklæringsskjemet.
Last ned uttalelsen

22.12.2008

Uttalelse KFE-123

Råteskader i vegg og tak som følge av taklekkasje.
Last ned uttalelsen

22.12.2008

Uttalelse KFE-122

Taklekkasje og feil v/el-anlegg.
Last ned uttalelsen

22.12.2008

Uttalelse KFE-121

Våtromsplater på baderom ikke egnet for våtsone.
Last ned uttalelsen

22.12.2008

Uttalelse KFE-117

Hvilke forsikringsvilkår som gjelder for den inngåtte eierskifteforsikringsavtale.
Last ned uttalelsen

22.12.2008

Uttalelse KFE-116

Soppskader i kjeller og feilkonstruert trapp.
Last ned uttalelsen

22.12.2008

Uttalelse KFE-115

Feil tilknyttet pipe og ildsted, tak, bad, luftebalkong, skadedyr,manglende tilgang til ADSL, arealsavvik, samt tilstand til låvebygning/hus.
Last ned uttalelsen

22.12.2008

Uttalelse KFE-113

Fuktskader som følge av punktering av stuevegg, mangelfull tetting av vinduer, utglidning av forstøtningsmur.
Last ned uttalelsen

22.12.2008

Uttalelse KFE-112

Fukt- og råteskader i vegger og bærende konstruksjoner.
Last ned uttalelsen

16.10.2008

Uttalelse KFE-111

Fukt i grunnmur som følge av sviktende drenering.
Last ned uttalelsen

16.10.2008

Uttalelse KFE-110

Vannlekkasje fra balkong, råteskader i bjelke.
Last ned uttalelsen

16.10.2008

Uttalelse KFE-109

Manglende kuldebrosperre i overgang mellom ringmur og støpt gulv.
Last ned uttalelsen

16.10.2008

Uttalelse KFE-108

Mangelfull drenering.
Last ned uttalelsen

16.10.2008

Uttalelse KFE-107

Mangler på bad og i kjelleretasje.
Last ned uttalelsen

16.10.2008

Uttalelse KFE-106

Feil ved varmekabler, manglende fuging bad, feilkobling avløpsrør kjøkken
Last ned uttalelsen

16.10.2008

Uttalelse KFE-105

Fuktskader/lekkasjer på våtrom (2 bad, 1 vaskerom), sviktende avløpssystem
Last ned uttalelsen

16.10.2008

Uttalelse KFE-104

Feil ved elektrisk anlegg
Last ned uttalelsen

16.10.2008

Uttalelse KFE-103

Manglende varmekabler i kjøkkengulv
Last ned uttalelsen

16.10.2008

Uttalelse KFE-102

Stokkmaur på eiendommen
Last ned uttalelsen

16.10.2008

Uttalelse KFE-101

Råteskader i kjeller og hull under kjellergulv
Last ned uttalelsen

24.09.2008

Uttalelse KFE-100

Arealavvik/uriktig klassifikasjon av areal
Last ned uttalelsen

04.07.2008

Uttalelse KFE-099

Fuktproblematikk og skadedyr ("sølvkre") på baderom
Last ned uttalelsen

04.07.2008

Uttalelse KFE-098

Vanninnsig fra soveromsvindu
Last ned uttalelsen

04.07.2008

Uttalelse KFE-097

Fuktskader på bad
Last ned uttalelsen

04.07.2008

Uttalelse KFE-096

Råteskader i ytterpanel, bunnsvill, stubbeloft og bjelkelagskonstruksjon
Last ned uttalelsen

04.07.2008

Uttalelse KFE-095

Råteskader under laminatgulv på kjøkken
Last ned uttalelsen

04.07.2008

Uttalelse KFE-094

Mangler ved baderomsgulv
Last ned uttalelsen

04.07.2008

Uttalelse KFE-093

Feil ved takkonstruksjon
Last ned uttalelsen

04.07.2008

Uttalelse KFE-092

04.07.2008

Uttalelse KFE-091

Mangler ved fyrkjele/røranlegg, ytterdør, råte i vindu og gulv under vindu, feil ved det elektriske anlegget på bad, rørkobling på radioator i kjellerstue, toalett samt fuktskader på kjøkken.
Last ned uttalelsen

04.07.2008

Uttalelse KFE-090

Manglende tilknytning til offentlig avløpssystem
Last ned uttalelsen

26.05.2008

Uttalelse KFE-088

Mangler ved bad, svikt i stuegulv samt mangler ved gulvvarmen i kjeller
Last ned uttalelsen

26.05.2008

Uttalelse KFE-087

Feil ved forstøtningsmur, elektrisk anlegg, fuktskade bad, kobling av kaldtvannsrør
Last ned uttalelsen

26.05.2008

Uttalelse KFE-086

26.05.2008

Uttalelse KFE-085

Isolasjon i etasjeskillet og vanninntregning i garasje
Last ned uttalelsen

26.05.2008

Uttalelse KFE-084

Uriktig opplysninger om bad
Last ned uttalelsen

26.05.2008

Uttalelse KFE-083

Forhold knyttet til nærområdet rundt leiligheten, ventilasjonsproblematikk og lekkasje fra rør.
Last ned uttalelsen

26.05.2008

Uttalelse KFE-082

Manglende opplysninger om utett bad
Last ned uttalelsen

26.05.2008

Uttalelse KFE-081

Bakterier i drikkevannet
Last ned uttalelsen

26.05.2008

Uttalelse KFE-080

Erstatning fra takstutgifter, selgers kontrollansvar
Last ned uttalelsen

26.05.2008

Uttalelse KFE-079

Forskriftsfeil ved elektrisk anlegg
Last ned uttalelsen

26.05.2008

Uttalelse KFE-078

Mangler ved brannmur og lekkasje i tak
Last ned uttalelsen

26.05.2008

Uttalelse KFE-076

Fuktskade på bad (rørbrudd), svikt i kjøkkengulv, svikt i gulv 2.etg., innsekter på stue, kloakkpumpe, skadedyr, parabolanlegg, pipe, utepeis og kondensskader i tak på anneks.
Last ned uttalelsen

25.05.2008

Uttalelse KFE-089

Manglende isolasjon i hyttetak
Last ned uttalelsen

25.05.2008

Uttalelse KFE-077

Carport og baderomsgulv
Last ned uttalelsen

30.01.2008

Uttalelse KFE-075

Fuktskader i bad og vaskerom, samt lekkasjer fra rørsystem
Last ned uttalelsen

30.01.2008

Uttalelse KFE-074

Sopp/råte i ytterpanel/yttervegg, manglende isolasjon, manglende parkeringsplass
Last ned uttalelsen

30.01.2008

Uttalelse KFE-073

Mangler ved ledningsnett
Last ned uttalelsen

30.01.2008

Uttalelse KFE-072

Mangelfull ventilasjon
Last ned uttalelsen

30.01.2008

Uttalelse KFE-071

Mangelfull/manlgende membran på bad med påfølgende fukt- og råteskader
Last ned uttalelsen

30.01.2008

Uttalelse KFE-070

Feil kobling av vannrør
Last ned uttalelsen

30.01.2008

Uttalelse KFE-068

Diverse forhold, avhendingsloven
Last ned uttalelsen

30.01.2008

Uttalelse KFE-067

Råteskader i bunnkonstruksjon
Last ned uttalelsen

30.01.2008

Uttalelse KFE-066

Regresskrav
Last ned uttalelsen

30.01.2008

Uttalelse KFE-065

Arealavvik/uriktig klassifikasjon av areal jfr. §3-8. Det er også spørsmål om forhold ble oppdaget før risikoen gikk over på kjøper
Last ned uttalelsen

30.01.2008

Uttalelse KFE-064

30.01.2008

Uttalelse KFE-062

Angrep fra stokkmaur og råte/soppskader. Spørsmål om forholdet er dekningsberettiget under forsikringen.
Last ned uttalelsen

30.01.2008

Uttalelse KFE-061

Lekkasje på kjøkken, fyringsanlegg, feil på dør til vaskerom, manglende lysbryter vaskerom, ventilator kjøkken.
Last ned uttalelsen

04.12.2007

Uttalelse KFE-060

Lekkasje som følge av utettheter bad i 2.etasje
Last ned uttalelsen

04.12.2007

Uttalelse KFE-059

Brann i leilighet ca. 30 år før salget
Last ned uttalelsen

04.12.2007

Uttalelse KFE-058

Svikt i takkonstruksjon
Last ned uttalelsen

04.12.2007

Uttalelse KFE-057

Fuktskader på bad
Last ned uttalelsen

04.12.2007

Uttalelse KFE-056

Innvendige følgeskader i kjeller
Last ned uttalelsen

04.12.2007

Uttalelse KFE-055

Forhold oppdaget før overtagelsen, forsikringens dekningsområde
Last ned uttalelsen

04.12.2007

Uttalelse KFE-054

Vannlekkasje og vannskade
Last ned uttalelsen

04.12.2007

Uttalelse KFE-053

Skjevheter i gulv, grunnmur, kjøkkeninnredning, feilmontering av taktekking og lufting av kloakk
Last ned uttalelsen

04.12.2007

Uttalelse KFE-052

Standardfradag, mangler ved varmekabler
Last ned uttalelsen

04.12.2007

Uttalelse KFE-051

Mangelfull drenering - kontraktstolkning
Last ned uttalelsen

04.12.2007

Uttalelse KFE-050

Spørsmål om den nøytrale reklamasjonen er fulgt opp med en spesifisert reklamasjon i tide.
Last ned uttalelsen

04.12.2007

Uttalelse KFE-049

Lydgjennomtrengning og fuktskade i matbod
Last ned uttalelsen

04.12.2007

Uttalelse KFE-048

Fukt i kjeller, vanninnsig fra tak
Last ned uttalelsen

14.11.2007

Uttalelse KFE-023

Fuktskade i kjeller
Last ned uttalelsen

13.11.2007

Uttalelse KFE-045

Leilighet solgt med loftsbod som ikke tilhørte leiligheten
Last ned uttalelsen

13.11.2007

Uttalelse KFE-038

Melbiller/skadedyrangrep
Last ned uttalelsen

13.11.2007

Uttalelse KFE-036

Fuktproblemer i kjeller/drenering og solforhold
Last ned uttalelsen

13.11.2007

Uttalelse KFE-022

Uriktig opplysning om gipsplater i himling
Last ned uttalelsen

05.11.2007

Uttalelse KFE-047

Råteskader i spisskammers/vindfang
Last ned uttalelsen

05.11.2007

Uttalelse KFE-046

Brudd på opplysningsplikten
Last ned uttalelsen

05.11.2007

Uttalelse KFE-044

Regresskrav mot forsikringstaker/selger
Last ned uttalelsen

05.11.2007

Uttalelse KFE-043

Utett baderomsgulv
Last ned uttalelsen

05.11.2007

Uttalelse KFE-042

Ufagmessig rørkobling
Last ned uttalelsen

05.11.2007

Uttalelse KFE-041

Lekkasje i karnapp, fukt i vinduer
Last ned uttalelsen

05.11.2007

Uttalelse KFE-040

Oljefyringsanlegg
Last ned uttalelsen

30.10.2007

Uttalelse KFE-019

Innvendige råteskader, oppdaget før overtakelse
Last ned uttalelsen

12.10.2007

Uttalelse KFE-039

Skjevhet i gulv
Last ned uttalelsen

12.10.2007

Uttalelse KFE-013

Vannlekkasje fra takplater
Last ned uttalelsen

10.10.2007

Uttalelse KFE-012

Fukt og råteskader på bad
Last ned uttalelsen

10.10.2007

Uttalelse KFE-010

Skade på bærebjelke og vanninntrengning i tak
Last ned uttalelsen

08.10.2007

Uttalelse KFE-033

Feil ved bad
Last ned uttalelsen

08.10.2007

Uttalelse KFE-018

Lekkasje fra tak over terrasse, feil med slukrist badegulv/manglende støtte fra ben til badekar
Last ned uttalelsen

08.10.2007

Uttalelse KFE-017

Mangler ved yttervegg
Last ned uttalelsen

08.10.2007

Uttalelse KFE-011

Fukt i kjeller
Last ned uttalelsen

03.10.2007

Uttalelse KFE-037

Feil ved elektrisk anlegg, manglende inspeksjonsluke til villavent samt mangelfull lufting på bad
Last ned uttalelsen

03.10.2007

Uttalelse KFE-029

Brudd på opplysningsplikten
Last ned uttalelsen

03.10.2007

Uttalelse KFE-028

Spørsmål om det er reklamert i tide
Last ned uttalelsen

03.10.2007

Uttalelse KFE-009

Vurdering av fradrag for standardheving i forbindelse med utbedring av råteskade
Last ned uttalelsen

02.10.2007

Uttalelse KFE-030

Brudd på opplysningsplikten
Last ned uttalelsen

02.10.2007

Uttalelse KFE-008

Råteskader
Last ned uttalelsen

01.10.2007

Uttalelse KFE-005

Manglende utbedring av pålegg fra el-tilsyn
Last ned uttalelsen

28.09.2007

Uttalelse KFE-020

Følgeskade på snurredo etter setninger oppstått etter overtakelse
Last ned uttalelsen

27.09.2007

Uttalelse KFE-035

Lukt fra rotte
Last ned uttalelsen

27.09.2007

Uttalelse KFE-034

27.09.2007

Uttalelse KFE-032

Fukt/råteskader. Brudd på opplysningsplikten
Last ned uttalelsen

27.09.2007

Uttalelse KFE-031

Råteskader i gulv
Last ned uttalelsen

27.09.2007

Uttalelse KFE-027

Vannledning som fryser
Last ned uttalelsen

27.09.2007

Uttalelse KFE-026

Lekkasje fra bad
Last ned uttalelsen

27.09.2007

Uttalelse KFE-025

Mulig vannlekkasje
Last ned uttalelsen

27.09.2007

Uttalelse KFE-024

Fukt i kjellerbod
Last ned uttalelsen

27.09.2007

Uttalelse KFE-021

Feil i elektrisk anlegg på bad
Last ned uttalelsen

06.09.2007

Uttalelse KFE-007

Bortfall av forsikringsdekning/brudd på forsikringsdekning
Last ned uttalelsen

31.08.2007

Uttalelse KFE-016

Brudd på opplysningsplikten
Last ned uttalelsen

31.08.2007

Uttalelse KFE-015

Mangel ved ildsted
Last ned uttalelsen

31.08.2007

Uttalelse KFE-014

Råteskader i gulv
Last ned uttalelsen

30.08.2007

Uttalelse KFE-006

Sprekk i forstøtningsmur - mer omfattende enn antatt
Last ned uttalelsen

27.08.2007

Uttalelse KFE-004

Utett baderom
Last ned uttalelsen

26.08.2007

Uttalelse KFE-003

Konstruksjonsfeil - isopor som isolering - lekkasje fra oljetank
Last ned uttalelsen

26.08.2007

Uttalelse KFE-001

Helningsavvik i badegulv
Last ned uttalelsen

23.08.2007

Uttalelse KFE-002

For sen reklamasjon vedr. fuktskader på bad - reklamasjon etter flere fuktmålinger.
Last ned uttalelsen

Mandat for Klagekontoret for Eierskifteforsikring

§ 1. Klagekontoret for Eierskifteforsikring (KKFE) er et uavhengig organ, opprettet av Protector Forsikring ASA.

§ 2. Klagekontoret består av et sekretariat som blir oppnevnt av Protector Forsikring ASA, og valgt for en periode på 1 år av gangen.

§ 3. Klagekontoret avgjør klager fra kjøpere og selgere av fast eiendom hvor det er tegnet eierskifteforsikring hos Protector Forsikring ASA.

§ 4. Klagen skal utformes skriftlig og sendes til Sekretariatet. Deretter underretter Sekretariatet selskapet om klagen, og gir selskapet frist til å uttale seg om klagen. Sekretariatet foretar en klagebehandling og gir klager og selskapet en skriftlig redegjørelse med sin vurdering av saken. Dersom klager eller selskapet ikke finner grunnlag til å følge sekretariatets anbefaling, kan klager fremme ny klage til Finansklagenemnda eller anlegge søksmål for de alminnelige domstoler.

§ 5. Sekretariatet kan avvise realitetsbehandling av klager som:

A. naturlig hører inn under annet organ, f.eks. Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Kredittilsynet, Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester eller Reklamasjonsnemnda for takstmenn.

B. vanskelig lar seg behandle uten spesiell sakkyndig kompetanse, åstedsbefaring, gransking eller annen bevisvurdering.

C. på grunn av sitt omfang, kompliserte saksforhold, økonomiske betydning eller karakter for øvrig ikke egner seg for skriftlig klagesaksbehandling.

D. krever et nærmere samarbeid/saksbehandling med klageren og/eller selskapet.

E. er under behandling i internt selskapsorgan inntil avgjørelse fra dette organ foreligger.
Ved vurdering av avvisningsspørsmålet skal alle forhold - også omkostninger ved alternativ håndtering av klagen - tas i betraktning. Når en sak avvises etter ovenstående, skal sekretariatet samtidig gi råd om hvor klageren bør henvende seg. § 6. Klagebehandlingen er skriftlig og skal skje på bakgrunn av sakens dokumenter som blir oversendt fra partene.
Sekretariatet kan innhente nye uttalelser eller dokumentasjon fra partene dersom det vurderes nødvendig for saken.
Sekretariatet står fritt i sin juridiske vurdering av saken og kan ikke instrueres av noen av partene.

Sekretariatet skal ikke behandle saker som helt eller delvis er brakt inn eller bringes inn for rettsapparatet eller som er avgjort der. § 7. Sekretariatets uttalelser er rådgivende, og følges som regel av selskapet. Sekretariatet skal varsles innen 30 dager etter at uttalelsen er sendt partene, dersom uttalelsen blir fraveket ved oppgjøret. Mottas ikke slik varsel innen fristen, er partene bundet av uttalelsen. Sekretariatets uttalelser kan offentliggjøres. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

§ 8. For klager er klagebehandlingen kostnadsfri. Selskapet dekker et gebyr for behandling av saker for Sekretariatet.

§ 9. Klagekontoret kan fastsette nærmere retningslinjer for sin saksbehandling og skal en gang pr. år utarbeide en årsrapport for sin virksomhet.

§ 10. Sekretariatets medlemmer har taushetsplikt med hensyn til forhold de blir gjort kjent med under behandling av sakene.

Kontakt

KKFE behandler kun skriftlige henvendelser.
Ny klage sendes til:

KKFE
Postboks 1734 Sentrum
7416 Trondheim
Mail: kkfe@pretor.no


Henvendelsen må inneholde:

  • Kort orientering om hva klagen gjelder
  • Kopi av avslagsbrev fra selskapet
  • Selskapets skadenummer
  • Kontaktinformasjon om deg som klager – Navn, adresse, tlf og e-post adresse